Choď na obsah Choď na menu
 


Vznik školy

31. 3. 2009

Hudobná škola v Medzilaborciach vznikla 1.9.1955 na návrh Okresného národného výboru v Medzilaborciach a odboru kultúry a rady Krajského národného výboru v Prešove.

         Bezprostredným popudom pre vznik školy bol neustále vzrastajúci záujem žiakov o hru na hudobné nástroje, ktorá sa dovtedy vyučovala len súkromne, pretože ani v neďalekom Humennom, v tom čase, tiež nebola hudobná škola. Hudobná škola dostala hneď k 1.9.1955 samostatnú budovu, ktorá po adaptačných prácach veľmi dobre vyhovovala potrebám školy. Počas opravy budovy vyučovanie prebiehalo v Dome osvety (v kanceláriách) a v triedach jedenásťročnej strednej školy. Materiálne vybavenie školy bolo od začiatku pomerne dobré. Vyučovať sa začínalo s jedným klavírnym krídlom, tromi akordeónmi, s jedným bajanom, ale postupne sa počet nástrojov zvýšil o pianíno, ďalšie klavírne krídlo, dva akordeóny, cimbal, klarinet, flautu, lesný roh, violončelo a kontrabas.

         Riaditeľom školy od škol. roku 1955/56 do 1961/62 bol Alexander Ljubimov, ktorý mal veľké zásluhy pri vybudovaní hudobnej školy v Medzilaborciach.

Toto sú prvé slova, ktoré nájdete vpísané v kronike tejto ZUŠ. Sú plné nadšenia, skromnosti a očakávania ľudí, ktorí sa odhodlali založiť školu, ktorá v tomto školskom roku oslavuje svoje 50. výročie vzniku. Kronika uvádza, že v skol. roku 1955/56 mala škola 63 žiakov a štyroch učiteľov.

         Dnes má ZUŠ v Medzilaborciach 236 žiakov. Z toho 132 v individuálnej forme výtvarného odboru a 104 žiakov v skupinovej forme hudobného odboru. Škola zamestnáva 8 pedagogických zamestnancov plne kvalifikovaných v svojom odbore, jednu externú učiteľku hudobnej teórie a jedného  nepedagogického  zamestnanca. V hudobnom odbore sa v škol. roku 2008/09 vyučuje klavír, zobcová flauta, akordeón, husle, klarinet, gitara, spev, saxofón.

         Tieto konštatovania svedčia o jedinom, že snaha zakladateľov tejto školy nebola márna, že semienko umenia bolo zasiate do úrodnej zeme, kde vyrástlo a prinieslo aj svoje krásne plody.

         V súčasne dobe sa vyslovuje mnoho rôznych názorov na činnosť našich škôl. Existuje veľa názorov na vnútorný život školy, o ktorých diskutujú učitelia, školský pracovníci, rodičia žiaci a aj široká verejnosť. Žijeme v dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti gigantického rozvoja vedy a techniky, ktorá na jednej strane poskytuje človeku nebývalé možnosti a nesmiernu moc a na strane druhej to všetko chceme vyvážiť umením. V odpore proti jednostrannému technokratizmu, krajnému racionalizmu a masovej spotrebiteľskej kultúre sa akceptuje nutnosť humanizácie ľudstva a vnášania umenia do všetkých sfér ľudského života.

         ZUŠ v dnešnej dobe nemajú ľahkú existenciu, ale pre budúcnosť nesú o to väčšie posolstvo.