Choď na obsah Choď na menu
 


 

Vznik a pôsobenie ZUŠ v meste Medzilaborce má nepochybne veľký význam. Predovšetkým preto, že poskytuje deťom a mládeži možnosť získania vzdelania a sebarealizácie v oblasti, ktorej hovoríme výchova estetická a výchova umením.
    Hlavným zmyslom estetickej výchovy je vypestovať v človeku schopnosť vnímať krásu, rozpoznávať krásne od nepekného, hodnotiť, čo je viac či menej krásne, milovať krásu a nakoniec ju i vytvárať. Nejde pritom len o krásu umeleckého diela, ale všetkého, čo súvisí s ľudským životom – o krásu krajiny, o krásu ľudských vzťahov a činov, o krásu prostredia, v ktorom človek žije.

    Pravé umenie svojou emocionálnou účinnosťou mladým ľudom často pomáha, aby túto krásu vôkol seba objavovali, povzbudzuje ich fantáziu a objavuje pre nich poéziu všedného dňa.

     Výchova umením je nielen príspevkom k estetickej výchove, nielen odbornou prípravou pre aktivity v určitom umeleckom odbore. Prispieva – a najviac to platí o hudobnej výchove –k harmonickému rozvoju mladého človeka po stránke intelektuálnej, citovej, k formovaniu jeho charakterovej a morálnej bytosti.

     Človek, ktorý bol vychovaný k tomu, aby dokázal oceniť krásu morálneho jednania, bude mať odpor ku zlu aj v situáciách, keď nie je bezprostredne trestané. Nik nepochybuje o tom, že to potrebuje spoločnosť, nevynímajúc naše mesto.

Druhým významným faktorom existencie našej ZUŠ je jej pôsobenie a život v meste i jeho okolí. V školskom roku 2005-2006 oslávila naša ZUŠ 50.rokov svojej existencie. Pri spätnom pohľade do minulosti môžeme konštatovať, že sme pre ľudí žijúcich v tomto meste vykonali kus hodnotnej práce. Svojimi vystúpeniami a pestrými koncertami sme sa predstavili verejnosti na množstve najrozmanitejších podujatí v škole i mimo školy, spríjemňovali sme ľuďom rôzne udalosti, stretnutia pri rôznych príležitostiach, slávnostné chvíle.

Našim žiakom ( prostredníctvom mnohých výchovných koncertov i všetkým deťom v meste a okolí ) sme sprístupňovali veľké podklady minulosti i súčasnosti a otvárali sme im dokorán brány k umeniu a kráse.

 

         Hudobný odbor ponúka do pozornosti prehľad podujatí za obdobie posledných desiatich rokov:

 

STÁLE ŠKOLSKÉ AKTIVITY:

 

 • Verejné koncerty
 • Výchovné koncerty pre MŠ, ZŠ, OŠI, Detský domov sv. Nikolaja
 • Výchovné koncerty pre žiakov ZUŠ
 • Vianočné koncerty
 • Triedne koncerty
 • Absolventské koncerty

 

SLÁVNOSTNÉ PRÍLEŽITOSTI:

 

 • 24. november 1999
  Slávnostné stretnutie pri príležitosti odovzdávania CERTIFIKÁTU O POUŽÍVANÍ ČESTNÉHO NÁZVU – ZUŠ A. LJUBIMOVA. Slávnostný koncert sa uskutočnil dňa 26. novembra 1999
 • 21. september 2000
  Slávnostné otvorenie medzinárodného lekárskeho kongresu v Dolnom Smokovci. V časti Kultúrny program vystúpil žiak našej školy P. Solej z triedy uč. T. Protivňakovej
 • 24. máj 2001
  Oslavy 45. výročia založenia školy, za prítomnosti najbližších príbuzných zakladateľa školy A.A.Ljubimova, zástupcov OÚ a MÚ. Súčasťou osláv bol aj slávnostný koncert.
 • 26. máj 2006
  Oslavy 50. výročia založenia školy, za prítomnosti zástupcov MÚ, bývalých učiteľov a členov rodiny  A.A. Ljubimova. Súčasťou koncertu bola slávnostná recepcia a slávnostný koncert.
 • 7. december 2008
  Na benefičnom koncerte Čas radosti a veselosti, ktorý usporiadala SZUŠ MÚZA v Humennom, vystúpil flautový súbor z triedy Mgr.art. R. Kašubu
 • 19. november 2011
  Oslavy 55. výročia založenia školy, za prítomnosti zástupcov MÚ, bývalých učiteľov a členov rodiny  A.A. Ljubimova. Súčasťou koncertu bola slávnostná recepcia a slávnostný koncert.

 

 

PRAVIDELNÉ MIMOŠKOLSKÉ PODUJATIA

(Kultúrne programy pri týchto príležitostiach) :

 

 • Jubilantom mesta Medzilaborce a okolia
 • Jubilantom závodu Labstroj
 • Vystúpenia pre dôchodcov
 • Predvianočné vystúpenia
 • Vítanie sv. Mikuláša
 • Oslavy SNP
 • Vernisáže
 • Májové dni
 • Festival drámy a umeleckého slova
 • Miss MŠ
 • Deň matiek
 • Festival kultúry a športu
 • Dni mesta Medzilaborce
 • Oslobodenie mesta

 

PRÍLEŽITOSTNÉ VYSTÚPENIA:

 

 • 100. rokov organizovanej turistiky v Prešovskom kraji
 • Koncerty v rámci kultúrneho leta
 • Oslobodenie obce Kalinov
 • Mesiac úcty k starším
 • Stretnutie mládeže Eurokarpatského regiónu
 • Kultúrne programy pri rôznych príležitostiach v okolitých obciach