Choď na obsah Choď na menu
 


 

Vznik a pôsobenie ZUŠ v meste Medzilaborce má nepochybne veľký význam. Predovšetkým preto, že poskytuje deťom a mládeži možnosť získania vzdelania a sebarealizácie v oblasti, ktorej hovoríme výchova estetická a výchova umením.
    Hlavným zmyslom estetickej výchovy je vypestovať v človeku schopnosť vnímať krásu, rozpoznávať krásne od nepekného, hodnotiť, čo je viac či menej krásne, milovať krásu a nakoniec ju i vytvárať. Nejde pritom len o krásu umeleckého diela, ale všetkého, čo súvisí s ľudským životom – o krásu krajiny, o krásu ľudských vzťahov a činov, o krásu prostredia, v ktorom človek žije.

    Pravé umenie svojou emocionálnou účinnosťou mladým ľudom často pomáha, aby túto krásu vôkol seba objavovali, povzbudzuje ich fantáziu a objavuje pre nich poéziu všedného dňa.

     Výchova umením je nielen príspevkom k estetickej výchove, nielen odbornou prípravou pre aktivity v určitom umeleckom odbore. Prispieva – a najviac to platí o hudobnej výchove –k harmonickému rozvoju mladého človeka po stránke intelektuálnej, citovej, k formovaniu jeho charakterovej a morálnej bytosti.

     Človek, ktorý bol vychovaný k tomu, aby dokázal oceniť krásu morálneho jednania, bude mať odpor ku zlu aj v situáciách, keď nie je bezprostredne trestané. Nik nepochybuje o tom, že to potrebuje spoločnosť, nevynímajúc naše mesto.

Druhým významným faktorom existencie našej ZUŠ je jej pôsobenie a život v meste i jeho okolí. V školskom roku 2005-2006 oslávila naša ZUŠ 50.rokov svojej existencie. Pri spätnom pohľade do minulosti môžeme konštatovať, že sme pre ľudí žijúcich v tomto meste vykonali kus hodnotnej práce. Svojimi vystúpeniami a pestrými koncertami sme sa predstavili verejnosti na množstve najrozmanitejších podujatí v škole i mimo školy, spríjemňovali sme ľuďom rôzne udalosti, stretnutia pri rôznych príležitostiach, slávnostné chvíle.

Našim žiakom ( prostredníctvom mnohých výchovných koncertov i všetkým deťom v meste a okolí ) sme sprístupňovali veľké podklady minulosti i súčasnosti a otvárali sme im dokorán brány k umeniu a kráse.

 

         Hudobný odbor ponúka do pozornosti prehľad podujatí za obdobie posledných desiatich rokov:

 

STÁLE ŠKOLSKÉ AKTIVITY:

 

 • Verejné koncerty
 • Výchovné koncerty pre MŠ, ZŠ, OŠI, Detský domov sv. Nikolaja
 • Výchovné koncerty pre žiakov ZUŠ
 • Vianočné koncerty
 • Triedne koncerty
 • Absolventské koncerty

 

SLÁVNOSTNÉ PRÍLEŽITOSTI:

 

 • 24. november 1999
  Slávnostné stretnutie pri príležitosti odovzdávania CERTIFIKÁTU O POUŽÍVANÍ ČESTNÉHO NÁZVU – ZUŠ A. LJUBIMOVA. Slávnostný koncert sa uskutočnil dňa 26. novembra 1999
 • 21. september 2000
  Slávnostné otvorenie medzinárodného lekárskeho kongresu v Dolnom Smokovci. V časti Kultúrny program vystúpil žiak našej školy P. Solej z triedy uč. T. Protivňakovej
 • 24. máj 2001
  Oslavy 45. výročia založenia školy, za prítomnosti najbližších príbuzných zakladateľa školy A.A.Ljubimova, zástupcov OÚ a MÚ. Súčasťou osláv bol aj slávnostný koncert.
 • 26. máj 2006
  Oslavy 50. výročia založenia školy, za prítomnosti zástupcov MÚ, bývalých učiteľov a členov rodiny  A.A. Ljubimova. Súčasťou koncertu bola slávnostná recepcia a slávnostný koncert.
 • 7. december 2008
  Na benefičnom koncerte Čas radosti a veselosti, ktorý usporiadala SZUŠ MÚZA v Humennom, vystúpil flautový súbor z triedy Mgr.art. R. Kašubu
 • 19. november 2011
  Oslavy 55. výročia založenia školy, za prítomnosti zástupcov MÚ, bývalých učiteľov a členov rodiny  A.A. Ljubimova. Súčasťou koncertu bola slávnostná recepcia a slávnostný koncert.

 

 

PRAVIDELNÉ MIMOŠKOLSKÉ PODUJATIA

(Kultúrne programy pri týchto príležitostiach) :

 

 • Jubilantom mesta Medzilaborce a okolia
 • Jubilantom závodu Labstroj
 • Vystúpenia pre dôchodcov
 • Predvianočné vystúpenia
 • Vítanie sv. Mikuláša
 • Oslavy SNP
 • Vernisáže
 • Májové dni
 • Festival drámy a umeleckého slova
 • Miss MŠ
 • Deň matiek
 • Festival kultúry a športu
 • Dni mesta Medzilaborce
 • Oslobodenie mesta

 

PRÍLEŽITOSTNÉ VYSTÚPENIA:

 

 • 100. rokov organizovanej turistiky v Prešovskom kraji
 • Koncerty v rámci kultúrneho leta
 • Oslobodenie obce Kalinov
 • Mesiac úcty k starším
 • Stretnutie mládeže Eurokarpatského regiónu
 • Kultúrne programy pri rôznych príležitostiach v okolitých obciach

 

 

 Absolventi, ktorí pokračovali na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania:

 

            Oľga Haburčaková

            Marián Žuk

            Nataša Melničaková

            Tatiana Pirníková

            Ľudmila Štecová

            Tatiana Prejsová

            Pavol Loziak

            Emil Szajewski

            Stanislav Bejda

            Ivana Zerzanová

            Rastislav Kašuba

            Oleg Mjachký

            Dáša Briškarová

            Katarína Martináková

            Michala Žolnová

            Stanislava Jasiková

            Tina Gubová

 
SÚŤAŽE:

 

 • Hnúšťanský akord – súťaž o znalostiach z hudobnej náuky
  Žiaci našej školy pod vedením Mgr. N.Jalčovej sa niekoľko rokov zapájali do tejto súťaže aj v rámci Slovenska a získali jedno 3. miesto a jedno 4. miesto
 • Rusínska pieseň – súťaž v hre rusínskych piesní
  Táto súťažná prehliadka sa na škole konala niekoľko rokov a zapájali sa do nej prípravou žiakov všetci učitelia školy.
 • Spevy môjho rodu – regionálna súťaž hudobného foklóru
  Niekoľko účastníčok sa tejto prehliadky zúčastnilo dňa 24. apríla 2008 v Humennom. Diplomy s postupom na festival ,,Spevy môjho rodu” a Zemplín špiva” získali :
  Duo spev : V.CapcarováT.Gubová
  Sólo spev : B.Štecová
 • Slávici z lavice – súťaž v speve piesní populárneho žanru
  Táto súťaž sa konala 16. mája 2008 v Prešove. Zúčastnili sa jej žiačky : V.Capcarová, M.Balažová a S.Žuková,

 

 

     KLAVÍRNE ODDELENIE V SÚŤAŹIACH:

 

 • Oblastná súťaž v sólovej hry na klavíri . 11.apríl 2001 Humenné
  Patrícia Štefanková, 2roč.(z triedy uč V.Pelechovej) – 1.miesto
  Jekaterina Lučkaničová, 3.roč.(z triedy Mgr. A.Vasilišinovej) – 1.miesto
  Katarína Martináková, 4.roč.(z triedy uč T.Protivňakovej) – 1.miesto
 • Oblastná súťaž v sólovej hre na klavíri – 30.marec 2004 Humenné
  Jekaterina Lučkaničová, 1roč./II.st.(z triedy Mgr. A.Vasilišinovej) – zlaté pásmo
 • Klavírna súťaž Východoslovenského regiónu – 22.apríl 2004 Spišská Nová Ves
  Katarína Martináková, 7.roč.(z triedy uč T.Protivňakovej) – strieborné pásmo
 • Oblastná klavírna súťaž – 23. marec 2006 Stropkov
  Mária Martináková, 2.roč.(z triedy uč T.Protivňakovej) – zlaté pásmo
 • Stropkovská klavírna jar – 10.máj 2006 Stropkov
  Jekaterina Lučkaničová, 3.roč/II.st.(z tried uč. Mgr. A.Vasilišinovej) – 3.miesto
 • Stropkovská klavírna jar – 16.máj 2007 Stropkov
  Mária Martináková, 3.roč.(z triedy uč T.Protivňakovej) – zlaté pásmo
 • Regionálna klavírna súťaž – 11.apríl 2008 Humenné
  Mária Martináková, 4.roč.(z triedy uč T.Protivňakovej) – zlaté pásmo
 • Súťažná prehliadka Východoslovenského regiónu – 24. apríl 2008 Spišská Nová Ves
  Mária Martináková, 4.roč.(z triedy uč T.Protivňakovej) – strieborné pásmo
 • Stropkovská klavírna jar – 15.máj 2008 Stropkov
  Mária Martináková, 4.roč.(z triedy uč T.Protivňakovej) – zlaté pásmo